تهیه و اجرا یچمن مصنوعی نیشابور توسط کادر مجرب جزیره سبز اسیا کفپوش