نصب و اجرای پیست دوچرخه سواری یادگار امام توسط جزیره سبز آسیا کفپوش