اجرای پیست دو ومیدانی یاسوج توسط جزیره سبز آسیا کفپوش