پیست تارتان دو ومیدانی کرمانشاه اجرا شده توسط جزیره سبز آسیا کفپوش