27 بهمن, 1399

ویژگی های چمن مصنوعی

چمن مصنوعی

چمن های مصنوعی با بافت تافتینگ،تا و پودی و یا حلقوی بافت که خاب آنها به گونه ای طراحی شده است که شبیه چمن طبیعی باشد.

 

چمن مصنوعی بدون پر کننده

چمن های مصنوعی که هیچ گونه پرکننده ای ،ما بین خاب آنها قرار نگیرد.http://green island flor.com

چمن مصنوعی با پر کننده 

چمن های مصنوعی که قسمتی از ارتفاع آنها با مواد پر کننده ،پر شده است.

لایه های پشتیبان

لایه لایه هایی که به جر سطح چمن مصنوعی برای بهبود عملکرد دینامیکی چمن مورد استفاده قرار می گیرد.

چمن مصنوعی حرفه ای 

چمنمصنوعی که برای بازی سطوح حرفه ای فوتبال و میزان بازی کم در طول سال طراحی شده است.

چمن مصنوعی غیر حرفه ای

چمن مصنوعی که برای میزان بازی زیاد در طول سال طراحی شده است.

محوطه زمین 

محوطه زمین از بیرون خطوط دروازه و اطراف زمین فوتبال تا 3 متری آن ها را محوطه زمین می گویند .