21 فروردین, 1401

شروع اجرای 80 زمین چمن مصنوعی

تهیه نصب و اجرای 80 هزار متر مربع چمن مصنوعی ورزشی در مناطق محروم کشور که تا کنون 40 هزار متر از آن انجام و مابقی در دست اقدام می باشد

کارفرما :بنیاد علوی

مدیر طرح: شرکت  اسکان ایرانان

پیمانکار :جزیره سبز آسیا کفپوش