26 آذر, 1399

آغاز عملیات اجرایی نصب زمین چمن لرستان

پروژه  عمرانی ورزشی و فرهنگی چمن مصنوعی  در لرستان  با اعتبار چهار میلیارد به بهره برداری رسید. مجموعه زمین چمن مصنوعی با اعتبار یک ملیاردو ششصد ملیون تومان از محل اعتبارات دولتی ،  در خصوص مقابله با آسیب‌های اجتماعی و کمک به افراد بی بضاعت است؛ بخشی از طرح‌های افتتاحی است.